Đầu tư trực tiếp

Đăng lúc: Thứ năm - 07/01/2016 14:02 - Người đăng bài viết: Hà Bình Tâm
 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN
 
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ
-Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
-Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
-Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết hợp đồng xây dựng
-Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
-Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ xây dựng quy định thẩm tra thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
-Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của bô xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Và một số văn bản khác…
B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỤC HIỆN DỰ ÁN
 
Số VBản Ngày / tháng Nội dung Ghi chú
I/ BƯỚC LẬP DỰ ÁN
    Chủ trương đầu tư xây dựng công trình  
    Tờ trình xin chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT  
    Quyết định chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT  
    Hợp đồng lập dự án ĐT XDCT  
    Thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình  
    Chứng chỉ Quy hoạch  
    Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát bước lập TK cơ sở  
    Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát bước TK CS  
    Đề cương - nhiệm vụ khảo sát  
    Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát  
    Hợp đồng khảo sát công trình bước lập thiết kế cơ sở  
    Kết quả khảo sát CT bước lập TK cơ sở  
    Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát  
    Thanh lý hợp đồng khảo sát XD  
    Hồ sơ: Thuyết minh dự án - thiết kế cơ sở  
    Biên bản nghiệm thu HS lập dự án (thiết kế cơ sở)  
    Biên bản thanh lý hợp đồng HS lập dự án  
    Thẩm duyệt PCCC  
    Đánh giá tác động môi trường  
    Tờ trình thẩm định dự án - thiết kế cơ sở  
    Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở  
    Kết quả thẩm định dự án  
    Quyết định phê duyệt dự án  
II/ BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
    Tờ trình xin chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công  
    Quyết định chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công  
    Hợp đồng lập HS thiết kế bản vẽ thi công  
    Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát TK BVTC  
    Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát TK BVTC  
    Đề cương - nhiệm vụ khảo sát TK BVTC  
    Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát TK BVTC  
    Hợp đồng khảo sát công trình bước TK BVTC  
    Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát TK BVTC  
    Thanh lý hợp đồng khảo sát  bước TK BVTC  
    Hồ sơ thiết kế BVTC (tổng dự toán/dự toán)  
    Biên bản nghiệm thu Hồ sơ TK BVTC  
    Thanh lý hợp đồng lập hồ sơ TK BVTC  
    Hợp đồng thẩm tra thiết kế BVTC  
    Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC  
    Tờ trình thẩm định – phê duyệt HS thiết kế BVTC  
    Kết quả thẩm định HS thiết kế BVTC  
    Quyết định phê duyệt HS thiết kế BVTC  
III/ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU
    Tờ trình xin chỉ định lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS dự thầu.  
    Quyết định chỉ định lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS dự thầu.  
    Hợp đồng lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS DT  
    Lập HS mời thầu  
    Biên bản nghiệm thu HS mời thầu  
    Thanh lý hợp đồng HS mời thầu  
    Lập kế hoạch tổ chức đấu thầu  
    Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu  
    Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu  
    Tờ trình xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế (nếu có)  
    Quyết định phê duyệt xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế  
    Tờ trình thẩm định - phê duyệt HS mời đấu thầu  
    Kết quả thẩm định HS mời đấu thầu  
    Quyết định phê duyệt HS mời đấu thầu  
    Thông báo mời thầu  
    Thư mời thầu  
    Tổ chức bán HS mời đấu thầu  
    Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu  
    Biên bản đóng thầu, mở thầu  
    Tổ chức đấu thầu  
    Tổ chức xét thầu  
    Biên bản lượt danh sách ngắn  
    Biên bản xét thầu bằng thang điểm hoặc đạt – không đạt  
    Biên bản kiểm tra lỗi số học  
    Tờ trình thẩm định – phê duyệt kết quả đấu thầu  
    Kết quả thẩm định kết quả đấu thầu  
    Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu  
    Thông báo trúng thầu  
IV/ GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
    Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp  
    Quyết định cử cán bộ chủ chốt tại công trình  
    Tờ trình xin chỉ định giám sát công trình  
    Quyết định cử cán bộ giám sát  
    Hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công  
    Khởi công, mở nhật ký CT, tổ chức thi công, nghiệm thu, quản lý kỹ thuật, tiến độ theo Luật Xây dựng.  
    Lập hồ sơ quyết toán công trình, hạng mục công trình  
    Thuê tư vấn kiểm toán giá trình hoàn thành công trình  
    Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình, hạng mục công trình  
    Thanh lý hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công  
    Thanh lý HĐ kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp  
    Thanh lý HĐ Quản lý dự án.  
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết