Tổng lượt truy cập: 131200
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIÊN GIANG
 
1. CHỦ TỊCH: Ông LÊ KHẮC GHI – Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Kiên Giang
2. PHÓ CHỦ TỊCH: Ông NGUYỄN VĂN TƯƠI – Phó Giám đốc Sở Tài Chính Kiên Giang
3. THÀNH VIÊN: Ông NGUYỄN VĂN KIỆT – Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
4. THÀNH VIÊN: Ông TRỊNH NAM TRUNG – Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Kiên Giang
5. THÀNH VIÊN: Ông VŨ QUANG HIỂN – Giám đốc Qũy Đẩu Tư Phát Triển Kiên Giang
 
LÃNH ĐẠO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIÊN GIANG

1. Ông VŨ QUANG HIỂN – Giám đốc 
2. Ông PHÙNG PHƯƠNG QUANG – Phó Giám đốc
3. Ông HUỲNH NGỌC LIÊN  – Phó Giám đốc 
                                                                      
BAN KIỂM SOÁT

1. Trưởng Ban : Ông NGUYỄN TẤN DƯƠNG – Trưởng Phòng Tài chính Hành chính Sự Nghiệp - Sở Tài Chính Kiên Giang
2. Thành viên   : Bà LÊ KIM PHƯƠNG – Phòng Thanh Tra - Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
3. Thành viên   : Ông NGÔ MINH THU – Kiểm soát viên chuyên trách