Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang được thành lập  theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2010, là một tổ chức tài chính nhà nước; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển, cho vay dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh.
Ngoài ra, được UBND tỉnh giao thêm một số nhiệm vụ: Bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm phát triển kinh tế, phát triển các ngành nghề và thu hút lao động, giải quyết việc làm cho xã hội; Phát triển các chương trình, dự án đầu tư nhà ở xã hội (Quỹ phát triển nhà); Nhận ủy thác hoạt động của Quỹ Phát triển đất; Nhận ủy thác vốn của Ban quản lý Dự án lấn biển.