Giới thiệu

Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang được thành lập  theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2010, là một tổ chức tài chính nhà nước; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển, cho vay dự án thuộc lĩnh vực...